ترجمه رسمی

در بخش ترجمه رسمی شامل تمامی خدمات ترجمه مدارک و اسنادی است که توسط مترجم رسمی و قسم خورده قوه قضائیه به همراه تاییدات انجام می شود

ترجمه رسمی فنلاندی

ترجمه رسمی فنلاندی

ترجمه رسمی فنلاندی   ترجمه رسمی فنلاندی عبارت است از ترجمه یک سند  و یا  مدرکی که از یک ارگان دولتی و یا غیردولتی صادر گردیده به گونه ای که برای کلیه سازمان ها…
ترجمه رسمی دانمارکی

ترجمه رسمی دانمارکی

ترجمه رسمی دانمارکی   ترجمه رسمی دانمارکی عبارت است از ترجمه یک سند  و یا  مدرکی که از یک ارگان دولتی و یا غیردولتی صادر گردیده به گونه ای که برای کلیه سازمان ها…
ترجمه رسمی ترکمنی

ترجمه رسمی ترکمنی

ترجمه رسمی ترکمنی   ترجمه رسمی ترکمنی عبارت است از ترجمه یک سند  و یا  مدرکی که از یک ارگان دولتی و یا غیردولتی صادر گردیده به گونه ای که برای کلیه سازمان ها…
ترجمه رسمی بنگالی

ترجمه رسمی بنگالی

ترجمه رسمی بنگالی   ترجمه رسمی بنگالی عبارت است از ترجمه یک سند و یا مدرکی که از یک ارگان دولتی یا غیر دولتی صادر گردیده و برای کلیه سازمان ها و ارگان ها…
ترجمه رسمی بلاروسی

ترجمه رسمی بلاروسی

ترجمه رسمی بلاروسی   ترجمه رسمی بلاروسی عبارت است از ترجمه یک سند و یا مدرکی که از یک ارگان دولتی یا غیر دولتی صادر گردیده و برای کلیه سازمان ها و ارگان ها…
ترجمه رسمی اسپانیایی

ترجمه رسمی باسکی

ترجمه رسمی باسکی   ترجمه رسمی باسکی عبارت است از ترجمه یک سند و یا مدرکی که از یک ارگان دولتی یا غیر دولتی صادر گردیده و برای کلیه سازمان ها و ارگان ها…
فهرست